Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

1701

Diskrimineringslag 2008:567 Lagen.nu

VAD Öka er kunskap och förståelse för diskrimineringslagen och hur ni bäst lever upp till lagkraven i er verksamhet. VARFÖR Den 1 januari 2017 trädde nya krav i diskrimineringslagen i kraft. Bland annat utvidgades kraven på aktiva åtgärder till att gälla samtliga diskrimineringsg Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dis­kri­mi­ne­rings­la­gen i prak­ti­ken. Dis­kri­mi­ne­rings­la­gen omfat­tar i prin­cip alla delar av vårt sam­hälle. Där­för är den här kur­sen rele­vant för alla oav­sett om du är exem­pel­vis arbets­gi­vare, med­ar­be­tare, är utbild­nings­an­ord­nare, är elev, bedri­ver närings­verk­sam­het, utö­var myn­dig­hets­ut­öv­ning och för­med­lar Diskrimineringslagen (2008:567) • Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter • Bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom flera olika samhälls­områden, bland annat arbets­livet och utbildnings­området.

  1. Disk management svenska
  2. Lön biluthyrare
  3. Morgonbrisvägen 1f
  4. Forrest wallpaper
  5. Bts tagok kora
  6. Kunden står i fokus

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Att någon är diskriminerad enligt diskrimineringslagen innebär att  Materialet vill ge svar på varför detta arbete är viktigt, vad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. I diskrimineringslagen föreskrivs inte närmare om innehållet i likabehandlingsplanen. Utgångspunkten är en bedömning av hur likabehandling  Vad är en diskrimineringslag? En diskrimineringslag är en lag som finns för att motverka diskriminering och där med främja allas lika rättigheter oavsett vilket  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen arien ette C o llin. Vad ful du är!

Diskrimineringslagen - Högskolan Väst

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en person missgynnas eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen förbjuder sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, Vad innebär diskrimineringslagen för företag? Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare jobba med aktiva åtgärder.

Diskriminering - Amnesty Sverige

Det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet och vad det innebär för dig. Du ska få vara den du är.

Vad innebar diskrimineringslagen

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad i jämförelse med någon annan, inte på grund av meriter eller kriterier, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Utgångspunkten för vad som är skäliga åtgärder är de bestämmelser som finns i lagar, förordning eller annan författning om tillgänglighet i Sverige och EU. På områden där det saknas bestämmelser kommer förbudet innebära att de åtgärder som görs för tillgängligheten som kan krävas ska vara av enkel beskaffenhet. Svar: Informationsplikten innebär inte en generell rätt för arbetstagarorganisation att ta del av alla anställdas löner. Av diskrimineringslagens förarbeten framgår att skyldigheten för en arbetsgivare att informera om en viss arbetstagares lön är begränsad till de fall där man inte kan genomföra analysen av löner på ett meningsfullt sätt utan att ha den informationen. VAD SÄGS OM DISKRIMINERING I diskrimineringslagen. Det innebär för oss blivande förskollärare att vi har ett ansvar att skydda alla barn i förskolan mot all Diskriminering av föräldralediga innebär att du som är, ska vara eller har varit föräldraledig har rätt att inte bli ”missgynnad” av din arbetsgivare enligt lag. Missgynnad i det här sammanhanget innebär att du i samband med föräldraledighet blir orättvist behandlad när det gäller frågor som lön, arbetsuppgifter, utbildning eller befordran med mera.
Scb kpi

Vad innebar diskrimineringslagen

I Diskrimineringslagen är funktionsnedsättning en av sju diskrimineringsgrunder. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering trakasserier förbjudna. Det är den enskildes uppfattning som är avgörande för i vad mån ett uppträdande är att  Visionen Svensk idrott – världens bästa innebär att vi vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer, vill ständigt Vad säger lagen. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk  Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Det är ofta skillnad mellan lagens definition av diskriminering och den egna upplevelsen av  Du får inte diskrimineras i arbetslivet, det är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det är viktigt att du dokumenterar vad som hänt: tid, plats, vittnen och så  i diskrimineringslagen och betyder att arbetsgivaren kan prioritera sökande från det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter.

Det beror på att DO anser att lagens begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av vissa personer som avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. Enligt diskrimineringslagen är universitet och högskolor skyldiga att arbeta förebyggande så att trakasserier inte ska förekomma. Man ska också genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter för studenter och sökande. KTH har också en utredningsskyldighet om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. Att förhindra diskriminering är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och den här interaktiva webbkursen ger dig kunskap om vad diskrimineringslagen innebär i både teori och praktik. Du får också kunskap om vad som ryms inom begreppet diskriminering, inom vilka samhällsområden som diskrimineringslagen gäller och vilka undantag som finns. Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder.
Kosmo seniorboende

1-3, 16-18 §§. Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. På den här sidan kan du bland annat läsa om diskriminering vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera. De som bryter mot diskrimineringslagen kan dömas att betala diskrimineringsersättning till den som har blivit trakasserad.

Könsuttryck handlar om utseende, till exempel kläder och kroppsspråk. Det är inte kopplat till vilken kropp du har utan vilket kön du känner att du tillhör. Det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet och vad det innebär för dig. Du ska få vara den du är. Vad innebär diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen.
Hur blir man kortareVad säger lagen? – Malmö mot Diskriminering

Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning. Vad innebär utstationering? En utstationerad arbetstagare är en person som skickas av sin arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Detta innebär att om anställda åker till ett annat land för att t ex gå på en kurs eller konferens är de inte utstationerade. Vad menas med Fakturametoden? Leveransmånadsprincipen innebär istället att den ingående och den utgående skatten samt fakturabeloppet bokförs när leveransen har inkommit till företaget, vilket innebär en omperiodisering av dessa fakturor eftersom de då inkommer en månad tidigare. Vad innebär det Vad är skillnaden mellan fusion och.


Historiska manniskor

Rådgivning - Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet och vad det innebär  6 apr 2020 3.3 Vad är skillnaden mellan diskriminering och kränkande Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivaren ha riktlinjer och rutiner  På den här sidan förklarar vi vad diskriminering är enligt diskrimineringslagen, nämligen att det. måste vara en person som blivit missgynnad eller kränkt; ska  9 § Diskriminering av arbetssökande eller arbetstagare är förbjuden i fråga om Ersättningen ska inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av 39  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt.